Määräaikainen painekoe

Painelaitteen painekokeessa todetaan ovatko painelaitteen paineenalaiset seinämät koepaineessa tiiviit ja esiintyykö rakenteessa turvallisuutta vaarantavia muodonmuutoksia. Painekoe tehdään joka toisen sisäpuolisen tarkastuksen yhteydessä.

 

Koepainetta ei kuitenkaan tarvitse tehdä painesäiliölle tai putkistolle, joiden sisäpuolisessa tarkastuksessa on voitu riittävästi varmistua rakenteen eheydestä ja lujuudesta. Kokeen poisjättämisen perustelut on esitettävä tarkastuspöytäkirjassa ja kokeen poisjättäminen on arvioitava uudelleen jokaisessa seuraavassa sisäpuolisessa tarkastuksessa. Painekokeessa on huomioitava myös valmistajan mahdollinen erityisohje. Painekoetta pidetään ajallisesti niin kauan, että kaikki paineenalaiset rakenteet voidaan huolellisesti tarkastaa. 

 

Painekoe tehdään ensisijaisesti nesteellä. Jos rakenteellisista syistä painekoe ei ole kohtuudella mahdollista tehdä nesteellä voidaan se tehdä poikkeustapauksissa kaasunpainekokeena. Koe on tehtävä noudattaen erityistä varovaisuutta.  

 

Nestepainekoe tehdään vähintään 1,3 kertaa suurin sallittu käyttöpaine ja kaasunpainekoe 1,1 kertaa suurin sallittu käyttöpaine.